Toimituskyselyt ja haastattelut

Kysyminen ja haastatteleminen antavat äänen arkisen työn tekijöille.

TOIMI-hankkeessa tehdyt alkuhaastattelut antoivat yhteistyölehtiemme toimitusten jäsenille mahdollisuuden kertoa oman kokemuksensa lehden tekemisestä ja siinä tapahtuneista muutoksista. Kysely tehtiin verkossa kyselylomakkeella ja kysymykset olivat pääosin vapaita tekstikenttiä. Yksityiskohtainen kysely antoi tietoa toimitustyön arjesta ja nosti esiin laajan kirjon kehityskohteita.

Vastaukset heijastelivat yleistä epävarmuutta sekä oman työpaikan että oman lehden tulevaisuuden suhteen. Vaikka työtyytyväisyys oli kaikissa lehdissä suhteellisen korkealla, työmäärän jatkuva kasvu ja tehtävien silppumaisuus nähtiin uhkana sekä työprosesseille, lehden ja verkon sisällöille että onnistuneelle johtamiselle. 

Kysely rakennettiin viiden osa-alueen ympärille:

 1. Oma työ ennen ja nyt
 2. Työhyvinvointi
 3. Printtilehden sisältö ja sen tekeminen
 4. Verkkopalveluiden sisältö ja niiden tekeminen
 5. Lehden ja verkon johtaminen

 Kyselyn haluttiin antavan yksityiskohtaista tietoa siitä, mikä työssä sujui hyvin ja missä olisi parantamisen varaa. Ideana oli välttää ”johto mättää ja palkka on surkea” –tyyppisiä, yksipuolisia vastauksia. Siksi kysymysten muotoiluun käytettiin paljon aikaa. Lopulta kysymyksiksi valikoituivat esimerkiksi: 

 • Mitä työhösi kuuluu?
 • Miten työsi on muuttunut?
 • Mikä työssäsi sujuu hyvin?
 • Missä olisi mielestäsi kehitettävää?
 • Mitä ajattelet nykyisestä printtilehdestä/verkkopalvelusta?
 • Miten jaksat työssäsi? Miten työssä jaksamista pitäisi kehittää?
 • Miten johtamista voisi kehittää? 

Kahden peräkkäisinä vuosina tehdyn laajan toimituskyselyn sekä toimitusten johdolle tehtyjen syvähaastatteluiden avulla saimme selkeän kuvan toimitusten nykytilasta ja pystyimme kartoittamaan kehittämisen tarpeita ja parannusehdotuksia sekä positiivisia voimavaroja.

Aurora Airaskorpi, sisältöasiantuntija
Ota yhteyttä: aurora.airaskorpi@mediakonsepti.fi

LUE: Mitä lehtitoimituksissa halutaan?

Aurora Airaskorpi
Kirjoittaja työskenteli TOIMI-hankkeessa projektitutkijana

TOIMI-hankkeessa toimitustyötä seurattiin kahden vuoden ajan kolmessa yhteistyölehdessä: Kalevassa, Etelä-Suomen Sanomissa ja Tekniikan Maailmassa. Vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen kyselyiden pohjalta huomattiin, että toimitustyöhön kaivataan avoimempaa kulttuuria ja enemmän yhteistyötä.

Hahmotimme toimituskyselyiden ja yksilöhaastatteluiden pohjalta viisi lehtitoimitusten nykytilaa ja tulevaisuutta kuvaavaa trendiä. 

 

Toimittajan työssä keskeistä on intohimo ja hyvä porukka

 1. Intohimoinen asenne työhön

Onnistumiset ja mielenkiintoiset juttuaiheet auttoivat jaksamaan ja pitivät mielenkiintoa yllä.

Tässä työssä on tosi helppo saada kicksejä, uutisvoitot ja hyvät näkökulmat ilahduttavat aina. Myös oman osaamisen tiedostaminen on huikea juttu. 

 1. Hyvä palaute

Oma työ nähtiin onnistuneena silloin, kun siitä sai palautetta joko toimituksen sisältä tai lukijoilta. Onnistuminen vaatii toimittajien mielestä huolellista tekemistä ja riittävästi aikaa sekä ennakkosuunnittelua.

Kun lukijoilta tulee myönteistä palautetta, että juttu on tehnyt vaikutuksen. Tai kun vaikea asia on saatu kirjoitettua ja esitettyä ymmärrettävästi. Työhön annetaan riittävästi aikaa ja tehtävä itsessään on journalistisin perustein harkittu.

 1. Työyhteisö

Työn suurena voimavarana pidettiin myös työkavereita. Samalla kaivattiin lisää yhteisiä tapaamisia, ideointipalavereita ja työn ulkopuolista virkistystoimintaa työporukan voimin.

Mukavat työkaverit ja lukijoiden kehut. Ilma näitä johdon tekemät työilmapiiriä ja tehokkuutta heikentävät ratkaisut olisivat saaneet minut jo vaihtamaan työpaikkaa.


Toiveena avoimempi toimituskulttuuri

Toimituskyselyiden ja yksittäisten toimitusten jäsenten haastatteluiden pohjalta pystyttiin hahmottamaan useita kehityskohteita. Niistä keskeisimmiksi nousivat toimituksen sisäinen palautteenanto, yhteistyö toimituksen jäsenten välillä, ennakoiva editointi, toimitusjärjestelmien kehittäminen, teknisen koulutuksen lisääminen sekä kiireen tunteen hälventäminen. 

Enemmän palautetta ja työkavereilta myös. Voisi rohkaista, että kaikki voivat kommentoida. Siitä syntyisi uusia juttujakin, kun joku tietää jostain enemmän tai sanoo toisen näkökulman.

 Enemmän yhteistyötä muiden kollegojen kanssa. Ehkä joku viikko voisi kokeilla sellaista, että jokainen antaa jollekulle palautetta jutusta ja saa samalla palautetta joltain muulta.”


Nokka kohti aidosti kiinnostavia, monikanavaisia sisältöjä

Toimituskyselyt tarjosivat myös paljon ideoita sisältöjen kehittämiseen. Monet toimituksen jäsenet toivoivat, että nykyisiä toimintatapoja kyseenalaistettaisiin entistä enemmän – ja oltaisiin valmiita myös joskus luopumaan jostain. Moni koki, että nykyisessä mediaympäristössä erottautuminen laadukkaalla sisällöllä ja persoonallisella otteella on yhä tärkeämpää.

Jatkuva kysymys: onko tämä ymmärrettävää? Mikä on tärkeää?

Jokaiseen laitteeseen ja lehteen soveltuvan sisällön miettimistä ja soveltamista ihmisten mediankäytön tapoihin.”

Enemmän persoonallista otetta.


Lisää avointa ja läsnäolevaa johtamista

Toimituksen jäsenet toivoivat kaikissa lehdissä johdolta aiempaa enemmän läsnäoloa ja avoimuutta. Koska tilanteet muuttuivat jatkuvasti, moni toivoi tietävänsä enemmän meneillään olevista muutoksista ja saavansa myös mahdollisuuden vaikuttaa niihin. Johdolta toivottiin myös vahvempaa läsnäoloa toimituksen arjessa.

Ihmisiä pitäisi ottaa mukaan kehittämisiin ja pitää ajan tasalla, mitä on tekeillä. Nyt tuodaan jossakin valmiiksi pureksitut päätökset ilmoituksina työntekijöille, mikä aiheuttaa turhaa närää ja olisi helposti vältettävissä.

Esimiehet joutuvat istumaan luvattoman paljon palavereissa. Toimitus ei saa kaipaamaansa tukea tarvittaessa.”

Työhyvinvointi osaksi strategiaa

Henkilöresurssien vähenemisen ja jatkuvien YT-neuvotteluiden seurauksena työhyvinvointi näytti kaikissa lehdissä huonontuneen kahden vuoden aikana. Moni koki, että työssä jaksoi ainoastaan, jos huolehti omasta jaksamisestaan vapaa-ajalla. Työssä jaksamista heikensivät puutteet tiedonkulussa ja yhteishengen heikkeneminen.

Toimitusjohtaja sanoi henkilöstöinfossa, että työssäjaksamista ei olekaan. Jaksamisesta huolehditaan vapaa-ajalla itse liikkumalla ja nukkumalla hyvin.

Työssä jaksamista voisi edistää parantamalla avoimuutta ja tiedonkulkua yleisesti, kehittämällä avointa, kannustavaa ja luottavaa johtoa, arvostamalla

asiantuntevien työntekijöiden työpanosta esim. viestimällä siitä, että raha ei ole kaikista tärkeintä vaan hyvän tuotteen tekeminen yhdessä.” 


Suunnanmuutos edellyttää muutosta myös toimittajilta

Laaja kysely paljasti paitsi toimittajien näkemykset mediansa kehittämiskohteista, myös kehityskohteet toimittajien omissa asenteissa. Vaikka medialta toivottiin entistä monikanavaisempaa lähestymistapaa, monet toimittajista näkivät oman roolinsa hyvin rajallisena.

Sosiaalisessa mediassakin on hyvä näkyä. En tuota sisältöjä sinne itse, sillä se ei kuulu työnkuvaani.

Moni toimittajista toivoi avoimempaa toimituskulttuuria. Muutama vastaaja kuitenkin kiinnitti huomion siihen, että yhteen hiileen puhaltaminen on myös jokaisen yksittäisestä työpanoksesta kiinni.

Pitäisi olla aikaa rauhoittua ja rauhoittaa tilanne. Ei täällä ole niin kiire kuin tuntuu, mutta iso osa ajasta menee kokonaisuuden hallintaan ja turhien pikkuasioiden perässä juoksemiseeen.

Avoin ja tehokas työympäristö edellyttäisi toimituksen jäseniltä myös kasvavaa kiinnostusta toistensa työtehtäviä kohtaan. Vain siten mediantalon keskeiset tavoitteet ja arkinen työ saadaan toisiaan lähemmäksi.

Kaikista tärkeintä tällä hetkellä olisi se, että koko toimitus oikeasti ymmärtäisi, mitä nettitoimitus tekee. Ehkä joskus pitäisi tehdä jotain juttuja tiimityönä, se voisi olla aika jännää.

Viisi vinkkiä muutoksen johtajille

 1. Monikanavajulkaiseminen vaatii uuden strategian lisäksi organisaation uudistamista ja osaamisen kehittämistä
 2. Muutos tarvitsee läsnä olevan muutosjohtajan
 3. Kouluta ja osallista
 4. Kyseenalaista vanhat työprosessit ja hierarkiat
 5. Työhyvinvointi syntyy päivittäisessä työssä

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@mediakonsepti.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@mediakonsepti.fi
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn