Mediakonseptin analyysi

Mediakonsepti jakautuu kolmeen tasoon, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Ensimmäinen taso koostuu suuren tai pienen mediaorganisaation toiminnan perusteista ja tavoitteista. Siihen kuuluvat mm. yhteiskunnallinen tilanne ja median historiallinen kehitysvaihe, julkaisijan arvot, tavoitteet ja liiketoimintamalli, lukijoiden tarpeet ja mallilukija(t), journalistinen kulttuuri ja sen säännöt ja tavoitteet.

Toinen taso koostuu toiminnan organisoinnin ja lehden arkkitehtuurista – miten mediaorganisaatio toimii ja miten sitä johdetaan, millainen on median rakenne, esim. navigaatio tai sivukartta, ulkoasun periaatteet, juttutyypit sekä työnkulku toimituksessa ja julkaisun teknologinen alusta (paperi, verkko, mobiili).

Kolmas taso muodostuu päivittäisestä työprosessista ja journalistisen sisällön tuottamisen yksityiskohtaisista keinoista – esim. juttujen näkökulmat, aiheet, lukijan puhuttelut tavat kuvien valinnat ja muut visuaaliset ratkaisut.

Mediakonseptikaavio

Kehittämisen kohteena pitäisi aina olla mediakonseptin muodostama kokonaisuus. Enää ei pitäisi käsitellä ulkoasua erillään sisällöstä tai ymmärtämättä lukijoiden tarpeita ja käyttäytymistä. Tai ajatella sisällön kehittämistä ilman digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia ja kustannuksia. Niin strategisen johdon kuin sisällöntuottajienkin pitäisi ymmärtää entistä paremmin median käyttäjien muuttavat käytännöt ja tarpeet ja tuottaa mediakonsepti, joka kiinnostaa lukijoita, on mahdollista tuottaa ja jota pystytään muuntelemaan ja kehittämään nopeissa sykleissä. Kilpailijoina eivät ole vain kotimaiset mediat vaan koko verkon tuomat mahdollisuudet hankkia tietoa, kuluttaa aikaa, luoda yhteisöjä. Kilpailu on esisijaisesti lukijoiden ajasta, josta kilpailevat myös viihdemediat. 

Mediakonseptin käsitettä olemme 2000-luvulla käyttäneet 1-2 vuoden pituisissa Mediakonseptilaboratorioissa, lyhyemmissä Mediakonseptipajoissa sekä TOIMI-hankkeessa kehittämällä työ- ja analyysivälineitä mediakonseptien uudistamisen tueksi.Löydät kuvaukset ja esimerkkejä työvälineistä tältä sivustolta ja kaikki työvälineet ovat vapaasti käytettävissäsi. 

Kehitimme TOIMI-hankkeessa yhdessä mediaorganisaatioiden ja toimituksen kanssa mm. mallilukijan fokusointia, mallilukija lomakkeen ja –palautteen jutuista juttujen näkökulmaistamiseksi, paikallistamis/ ja läheistämisohjeen jutuille, sisällönanalyysin tapoja, häiriöpäiväkirjan, sisällön analyyysin menetelmiä sekä toimitushaastattelujen rungon. 

Muutos on aina monivaiheinen prosessi, jonka aikana keskustellaan paljon ja tunteikkaasti muun muassa siitä, mitä hyvä journalismi tarkoittaa juuri tässä lehdessä ja sen uudistetuilla verkkosivuilla, kuka on oikeastaan lehden tai verkon lukija ja miten voimme heidät saada lukemaan juttujamme, miten työt pitäisi organisoida ja niin edelleen. Ratkaisevan tärkeää on, että kaikki organisaation osat ja jäsenet ymmärtävät ja sitoutuvat toteuttamaan tavoiteltua sisältöä. Muutoksen vakiinnuttaminen edellyttää päivittäistä keskustelua ja palautetta siitä, miten muutosta käytännössä toteutetaan. Kysymys on myös toimittajien identiteetistä ja vakiintuneista toimintatavoista, siksi keskustelua ei oikeastaan voi olla liikaa muutoksen alkuvaiheissa. Erilaisilla välineillä, kuten juttutyypeillä, näkökulmaistamisella, vakioidulla ulkoasulla ja uusilla vuorojärjestelmillä muutosta voidaan vakiinnuttaa, kunnes uudesta toimintatavasta tulee päivittäinen tapa.

Tinkiminen ”arvokkaasta” asiajournalismista ja kansanvalistajan tehtävästä on ollut monelle toimittajalle lähes ylitsekäymätön kynnys, vaikka levikkiluvut ja lukijatutkimukset osoittaisivat selvästi, että lehden sisältö ei enää kiinnosta tarpeeksi edes perinteistä kohderyhmää.

Kehityshankkeemme ovat osoittaneet taas sen, että mikään toimintaa perustavasti muuttava tavoite ei muutu kunnolla päivittäisiksi teoiksi ilman, että tekijät saavat osallistua toiminnan suunnitteluun. Valitettavan monissa suomalaissa medioiden kehittämishankkeissa aikaa pohdintaan, kokeiluihin ja uuden opetteluun ei usein varata riittävästi.

Merja Helle, mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
Ota yhteyttä: merja.helle@mediakonsepti.fi

Lue lisää: Merja Helle & Maija Töyry: Media concept as a tool for analysing changing media.
Merja Helle & Maija Töyry, Journalismikritiikin vuosikirja 2008: Mediakonseptilaboratorio tarjoaa välineitä journalismin muuttamiseen

Katso myös: Mediakonseptilaboratorio

merja_150

Merja Helle

Mediakonseptien kehittämisen asiantuntija
merja.helle@mediakonsepti.fi
LinkedIn 
Blogi

maija_150

Maija Töyry

Mediakonseptien ja aikakauslehtityön asiantuntija
maija.toyry@mediakonsepti.fi
LinkedIn
Facebook

aurora1

Aurora Airaskorpi

HARRIH_MCRG1-150x150

Harri Heikkilä

Graafisen suunnittelun ja käytettävyyden asiantuntija
Hanna_Weselius

Hanna Weselius

Valokuvan ja kuvatyöprosessien asiantuntija
hanna.weselius@aalto.fi
LinkedIn 
Blogi 

riitta_mediakonsepti_fi

Riittä Perälä

Lukijasuhteiden asiantuntija
riitta.perala@aalto.fi
LinkedIn